Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Oznámení

Představenstvo společnosti
Kromexim a. s. Kroměříž
se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209
svolává
řádnou valnou hromadu

na 26.7. 2018 v 9:30 hod. v sídle společnosti

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin do 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady a další procedurální otázky
3. Výroční zpráva za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
    Návrh usnesení:
    Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku 2017 a rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení výplaty dividend akcionářům
    Návrh usnesení:
    Valná hromada schvaluje výplatu dividend
7. Závěr

Při prezentaci předloží každý akcionář listinné akcie společnosti, fyzická osoba průkaz totožnosti, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, osoba jednající za právnickou osobu občanský průkaz. V případě zastupování se zástupce musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Výdaje spojené s účastí akcionářů na valné hromadě nebudou společností hrazeny.

Představenstvo a.s.
Copyright © 2012 Kromexim | info@kromexim.cz