Oznámení

Představenstvo společnosti
Kromexim a. s. Kroměříž
se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209

svolává

mimořádnou valnou hromadu

na 31.3. 2017 v 9:00 hod. v sídle společnosti

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání
1. Zahájení
2. Schválení právních jednání společnosti spočívající v zajištění závazků dceřiných společností Kromexim, a.s. Kroměříž
3. Závěr

Při prezenci předloží každý akcionář listinné akcie společnosti, fyzická osoba průkaz totožnosti, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, osoba jednající za právnickou osobu občanský průkaz. V případě zastupování se zástupce musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Výdaje spojené s účastí akcionářů na valné hromadě nebudou společností hrazeny.

Představenstvo a.s.
Copyright © 2012 Kromexim | info@kromexim.cz